رشته روانشناسی  (شبكه آموزش)

 

مدیریت مالی 1

روانسنجی

مدیریت مالی 2

بهداشت روانی

الگوهای تدریس

درس بهره وری

احساس و ادراک

ریاضی عمومی 1

روانشناسی شخصیت

روانشناسی تربیتی

مقدمات نوروپسیكولوژی

ریاضیات پایه و آمار

روانشناسی هوش و سنجش

ارزشیابی کیفیت آموزشی

روانشناسی مرضی کودک 1

روانشناسی تفاوتهای فردی

روانشناسی مرضی کودک 2

روانشناسی کودک و نوجوان

روانشناسی کودکان استثنایی

فرآیند برنامه ریزی آموزشی

نمونه سوالات تستی منطقه 10

تست های راهنمایی و مشاوره

اصول مبانی راهنمایی و مشاوره

روانشناسی عمومی - اتكینسون

روانشناسی عمومی - علوم تربیتی

روانشناسی رشد بلوغ و نوجوانی

نمونه سوالات رشته علوم اقتصادی

روانشناسی عمومی - دکتر گنجی

آموزش و پرورش کودکان استثنایی

روش های تحقیق در علوم رفتاری

سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی

راهبردها و فنون طراحی آموزشی

روانشناسی مسائل جوانان و نوجوانان

جامعه شناسی - انحرافات اجتماعی

روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی

جامعه شناسی - روانشناسی اجتماعی