آیا می دانید در قرآن:

کلمه بهشت (۷۷) بار و کلمه جهنم نیز (۷۷) بار تکرار شده است .

کلمه فرشته (۸۸) بار کلمه شیطان نیز (۸۸) بار تکرار شده است. .

کلمه دنیا (۱۱۵) بار و کلمه آخرت نیز (۱۱۵) بار تکرار شده است .

کلمه گیاه (۲۶) بار و کلمه درخت نیز(۲۶) بار تکرار شده است .

کلمه تابستان گرم (۵) بار و کلمه زمستان سرد نیز (۵) بار تکرار شده است .

کلمه مجازات (۱۱۷) بار و کلمه آمرزش نیز(۱۱۷ * ۲ ) بار تکرار شده است .

کلمه آسمان (۷) بار و کلمه ساخت آسمان  نیز (۷) بار تکرار شده است .

کلمه زکات (۳۲) بار و کلمه برکت  نیز (۳۲) بار تکرار شده است .

کلمه شراب (۶) بار و کلمه مستی  نیز (۶) بار تکرار شده است .

کلمه رحمت (۷۲) بار و کلمه هدایت  نیز (۷۲) بار تکرار شده است .

کلمه فقر (۱۳) بار و کلمه ثروت  نیز (۱۳) بار تکرار شده است .

کلمه بگو (۳۳۲) بار و کلمه گفتند  نیز (۳۳۲) بار تکرار شده است .

کلمه الرحمن ( ۵۷ ) بار و کلمه الرحیم ( ۱۱۴ ) بار تکرار شده است .

کلمه الفجار (۳) بار و کلمه الابرار (۶) بار تکرار شده است .

کلمه سختی (۱۲ ) بار و کلمه اسانی (۳۶) بار تکرار شده است .

کلمه ابلیس (۱۱) بار و کلمه استعاذه با لله (۱۱) بار تکرار شده است .

کلمه المصیبت (۷۵) بار و کلمه الشکر (۷۵) بار تکرار شده است .

کلمه الجهر (۱۶) بار و کلمه العلانیه (۱۶) بار تکرار شده است .

کلمه الشده (۱۰۲) بار و کلمه الصبر (۱۰۲) بار تکرار شده است .

کلمه المحبه (۸۳) بار و کلمه الطاعه (۸۳) بار تکرار شده است .

کلمه سجده (۳۴) بار تکرار شده است وما در نمازهای یومیه(۳۴) بار سجده میکنیم

منبع : alamkooh