جری یانگ که در برابر پیشنهاد خرید شرکتش توسط مایکروسافت مقاومت کردو بعدها مجدداً از آن شرکت خواست که صحبت های ادغام از سرگرفته شود، استعفا کرد.
برنا: یانگ که چهل سال دارد، در نامه ای به کارکنان شرکت یاهو اعلام کرد که تا زمان تعیین جانشینش توسط هیات مدیره به کارش ادامه خواهد داد. بعد از تعیین جانشین، یانگ در تعیین استراتژی های کلان شرکت مشارکت خواهد کرد.

وی در نامهء خود گفت: "واقعاً معتقدم که با تغییر پلاتفورم شرکت و تصحیح درآمدها و هزینه ها، پنجره ای باز شده که مدیرعامل مناسب تصمیمات حساس آتی که شرکت در مقابلش دارد را اتخاذ نماید."

سخنگوی شرکت یاهو گفت که این تصمیم مدتها در جریان بوده و هم هیات مدیره و هم آقای یانگ خواهان آن بوده اند.