چگونه ID خود را از Yahoo Messenger دیگران حذف کنیم

  در Yahoo Messenger وقتی کسی شما رو add کنه و شما accept کنید اگه حالا پشیمان شدیده اید میتوانید ID خودتون را از Friend List آن شخص پاک کنید.

تمام کار اون تو این یه خط فرمان است:

البته این خط فرمان یکی از امکانات Yahoo است که شما آن را نمی بینید و شما فقط یک فرم که شامل سه قسمت است را می بینید:
اولین قسمت:شما باید اینجا ID خود را وارد کنید
دومین قسمت: شما باید اینجا ID طرفی که می خواهید از لیست آن خارج شوید را می نویسید
سومین قسمت:در این قسمت شما باید پیامی را برای طرف مقابل بنویسید که هنگام خارج شدن از لیست او این پیام را بریش بفرستد!